80% of the Gold the World Owns Doesn’t Exist…

80% of the Gold the World Owns Doesn’t Exist… czyli: 80% złota, które jest we posiadaniu Świata, nie istnieje. Oczywiście, chodzi tu o „papierowe złoto”, kruszcowe zobowiązania, a nie o złoto fizyczne/materialne i tzw. aferę wolframową/tungstenową; to insza inszość… Ergo, Chris Powell szacuje możliwość realizacji tylko 20 proc. tych zobowiązań, czyli 1/4…

www.wealthwire.com/news/metals/3397

Cytuję:

„Chris Powell, Secretary and Treasurer of the Gold Anti-Trust Action Committee told Bernie Lo on CNBC Asia overnight that central banks are continuing to manipulate the gold market as they are interested in supporting government bonds and the dollar and keeping interest rates low. Powell warns about “paper gold”…

(„Chris Powell, sekretarz i skarbnik GATA, powiedzial w nocnej edycji CNBC Asia to, że Banki Centralne nadal manipulują rynkiem złota, ponieważ są zainteresowane w podtrzymaniu panstwowych obligacji i dolara, jak rownież zachowania stóp procentowych na niskim poziomie. Powell uprzedza przed „papierowym zlotem”…)

Dalej fragment zasługujący na uwagę

„There may not be enough zeros in the world to put behind the gold price then.”

(„Wówczas zabrakło bt zer, żeby określić jego wartość…)

Konkludując, gość idzie w sukurs Przycinkowi, zapowiadającemu załamanie gospodarki, hiperinflację i wyskok cen złota oraz innych kruszców (srebra, palladu)…